Програм ИДЕНТИТЕТИ

 

Програм ИДЕНТИТЕТИ намењен је развоју научних истраживања из области друштвено – хуманистичких наука.

Програм је од јавног интереса за Републику Србију, а планира се и реализује у складу са Законом и сагласно другим прописима из области научностраживачке и иновационе делатности.

Циљеви Програма су: подстицање изврсности и релевантности научних истраживања у Србији у области друштвено-хуманистичких наука; афирмација значаја друштвено-хуманистичких наука за образовање и друштво у целини; унапређење међународне видљивости и сарадње у предметном домену науке.

Предмет Програма могу бити теоријске и емпиријске систематизације научних сазнања неопходних за (ре) дефинисање садржаја, форми и детерминанти идентитета, значај друштвених и културних идентитета за креирање јавних политика и доношење државних одлука Републике Србије.

Програм је усклађен са циљевима реализације научноистраживачке делатности, у смислу стварања нових знања ради подстицања друштвеног, културног, уметничког и економског развоја, са циљем очувања и афирмације националног идентитета као дела цивилизацијске баштине (Члан 8. Закона о науци и истраживањима) и са фокусом истраживања на друштвене изазове и приоритете (Посебан циљ 4. Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије 2021-2025).

Укупан буџет програма: 2.000.000,00 евра

Максималан буџет по пројекту: до 150.000 евра

Трајање пројеката: 24 месеци

Јавни позив за Програм ИДЕНТИТЕТИ отворен је 14. марта 2022. године и трајаће до 20. маја 2022. године.

СТАТУС ПРОГРАМА: Прва фаза евалуације предлога пројеката