CASCH-MOF

Назив пројекта: АДСОРПЦИЈА УГЉЕН-ДИОКСИДА НА САМОСУШЕЋИМ МЕТАЛ-ОРГАНСКИМ УМРЕЖЕНИМ СТРУКТУРАМА СА ШИФОВИМ БАЗАМА

Акроним: CASCH-MOF

Руководилац пројекта: Др Марко Родић

Научноистраживачке организације: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Буџет: 193.601,44 ЕУР

Гасови који изазивају ефекат стаклене баште задржавају топлоту која се рефлектује о Земљину површину и на тај начин чине планету топлијом. Угљен-диоксиду се придаје највећа пажња, због тога што његова емисија представља чак три четвртине свих антропогених емисија гасова стаклене баште. Пошто потпуни прелазак на обновљиве изворе енергије и заустављање емисије угљен-диоксида нису реални у блиској будућности, важно је посветити се процесу његовог уклањања из гасова које у атмосферу емитују различита индустријска постројења.

Досадашња истраживања ефикасне адсорпције угљен-диоксида развила су се у неколико праваца, а један од њих базиран је на примени метал-органских умрежених структура (енгл. metal-organic framework, MOF), својеврсних синтетичких „сунђера“ који због своје порозне структуре могу ефикасно да га адсорбују. Велики проблем у вези са овим једињењима представља чињеница да су осетљиви на воду, што је такође карактеристика и гасова који садрже угљен-диоксид. Тим истраживача зато жели да развије MOF-ове отпорне на воду, тако што ће је хемијски елиминисати, а истовремено очувати функционалност даље адсорпције угљен-диоксида. Оваква хемијска трансформација може да се изведе уградњом одређених функционалних група у постојеће MOF-ове, а да би се то остварило, потребно је много рада у лабораторији, уз примену најсавременијих инструменталних метода.

Поред академске, пројекат CASCH-MOF има и технолошку вредност, јер ће компаније које се баве заштитом животне средине бити заинтересоване да своја истраживања наставе ослањајући се на резултате овог пројекта.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Развој MOF-ова који ће бити отпорни на воду, тако што ће је хемијски елиминисати, а при том сачувати функционалност даље адсорпције угљен-диоксида. То ће се постићи уградњом одређених функционалних група у већ постојеће MOF-ове како би та хемијска трансформација могла да се изведе.

МЕТОДОЛОГИЈА: Синтетичким поступцима истраживачи ће припремити нове или модификовати већ познате MOF-ове, које ће затим окарактерисати различитим методама ради провере њихових својстава. За то је потребан рад у лабораторији, уз примену савремених инструменталних метода.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Проналажење нових ефикасних синтетских протокола којима ће се добијати MOF-ови тражених карактеристика, њихова структурна и физичко- -хемијска карактеризација, али и демонстрација могућности адсорпције угљен-диоксида након излагања влажној атмосфери.