СПЕЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ COVID-19: Резултати првог круга евалуације

Специјални програм истраживања COVID-19 има за циљ финансирање научноистраживачких пројеката који ће допринети ефикасном научном одговору на актуелну пандемију изазвану SARS-CoV-2 вирусом и омогућити бољу спремност и реаговање друштва. Програм обухвата развој примењивих решења, подржава примењена научна истраживања, креирање интердисциплинарних и мултидисциплинарних тимова и конзорцијумско подношење предлога пројеката.

Програмом се подстичу пројекти који могу понудити решења која доприносе остварењу циљева Програма у што краћем временском року.

На Јавни позив овог Програма који је отворен 22.05.2020. године, а затворен 11.06.2020. године конкурисали су истраживачки тимови са 129 предлога пројеката.

Током административне провере, од 129 Скраћених предлога пројеката, утврђено је да 70 задовољава административну проверу и да може да се упути у први круг евалуације. Код 2 предлога пројекта је утврђено да уопште не задовољавају административну проверу (документација је у овим случајевима била или непотпуна или нису испуњени општи услови конкурса који су дефинисани у оквиру Јавног позива и Програма или формални критеријуми који су тражени за Руководиоце/чланове тима). Код 57 предлога  пројекта је утврђено да на основу поднете документације и неадекватно попуњених информација не може да се обави комплетна административна провера. Фонд за науку је, имајући у виду значај Програма који је инициран и припреман под околностима ванредног стања које је у Републици Србији проглашено поводом COVID-19 пандемије, пружио овим научним тимовима могућност за појашњењем документације у складу са правилима Програма и условима Јавног позива.

Након достављених појашњења, 56 предлога пројекта је задовољило административну проверу и упућено у први круг евалуације, док је један предлог пројекта одбијен јер након појашњења није задовољио административну проверу (није доказао да задовољава формалне критеријуме који су дефинисани за чланове тима).

Након достављања појашњења, у први круг евалуације је прослеђено укупно 126 предлога пројекта.

У складу са правилима Програма, у првом кругу евалуације су се оцењивали утицај, изврсност и реализација предлога пројекта (сваки критеријум је носио максимално 5 поена, односно укупно 15).

Да би се квалификовао за други круг евалуације, сваки предлог пројекта је морао да добије у просеку најмање 3 од максималних 5 поена за сваки критеријум и најмање 10 од максималних 15 поена за укупну средњу оцену.

Након завршетка првог круга евалуације Програмски одбор је саставио листу Скраћених Предлога који су задовољили први круг евалуације, узимајући при томе у обзир само предлоге пројеката  који су испунили горенаведене критеријуме и чији укупни буџети, (укључујући и проширене буџете предлога пројеката који захтевају набавку или надоградњу капиталне опреме) кумулативно не прелазе двоструки износ буџета Програма који је дефинисан у Јавном позиву.

Од 126 Скраћених предлога пројеката критеријум за квалификацију за други круг евалуације није испунило 59 предлога пројеката (њихова укупна средња оцена је била мања од 10 поена, или је неки од појединачних критеријума био оцењен са мање од 3 поена).

Критеријуме за квалификацију за други круг евалуације испунило је 67 предлога пројеката (укупна средња оцена 10 или више поена и минимум три поена по сваком критеријуму). Међутим према правилима Програма и листи Скраћених предлога, у други круг евалуације су позвани само највише рангирани пројекти чији се кумулативни укупни буџети (укључујући и проширене буџете предлога пројеката који захтевају набавку или надоградњу капиталне опреме) налазе у оквиру двоструког износа расположивог буџета.

На овој листи нашло се 26 предлога пројеката, чија се укупна средња оцена налази у распону од 12.14 до 14.14 поена: 16 предлога пројеката из области (био)медицинских наука, 3 из (био)медицинског инжењерства и информационих технологија, 7 из економских, социолошких, психолошких истраживања и управљања сложеним системима.

Највећи број пројеката поднео је Медицински факултет Универзитета у Београду (35 – 24 као носилац пројекта, а 11 као партнер на пројекту), од чега је 10 позвано у други круг евалуације (9 пројеката где је носилац пројекта и један као партнер).

Руководиоци пројеката су путем мејла добили резултате евалуације, оцене и коментаре Програмског одбора.

Документација за подношење Целокупног предлога пројекта доступна је на веб страници овог Јавног позива, а позив да поднесу целокупан Предлог пројекта биће послат руководиоцима путем мејла.

Рок за подношење целокупног Предлога пројекта са пропратном документацијом је 13.08.2020. до 15:00 часова.

У другом кругу, Програмски одбор ће евалуирати пристигле целокупне предлоге пројеката и формирати финалну ранг листу која укључује најбоље рангиране предлоге чији буџети кумулативно не прелазе износ буџета Програма. Најбоље рангирани пројекти који су задовољили оба степена евалуације биће финансирани у оквиру расположивих средстава Програма, чији укупан буџет износи 2.000.000 евра.

На основу предложених износа буџета пројеката који су позвани у други круг, при чему најмањи износи 25.362 ЕУР а највећи 500.000 ЕУР, очекује се да ће у оквиру овог Јавног позива бити финансирано између 8 и 18 пројеката.

Почетак реализације пројеката се очекује у септембру 2020. године, а средства су обезбеђена из кредита Светске банке, пројекат SAIGE.