AI4WorkplaceSafety

Назив пројекта: ПРИМЕНА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ

Акроним: AI4WorkplaceSafety

Руководилац пројекта: Др Арсо М. Вукићевић, научни сарадник, Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу

Научноистраживачке организације: Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу; Факултет организационих наука, Универзитет у Београду; Медицински факултет, Универзитет у Београду

Мишићно-коштане повреде, и уопште повреде на раду, представљају главни разлог одсуства са посла у свету, што за последицу има велике губитке по привреду и здравствени систем. Главни узрочници повреда на раду су недостатак личне заштитне опреме и неправилно извршавање репетитивних радних задатака, а њихова превенција захтева објективно и благовремено уочавање небезбедних поступака радника. Тренутна пракса мануелног извештавања и надзора показала се као неефикасна у производној индустрији, посебно ако се у обзир узму величине хала и број радника у фабрикама.

Циљ пројекта AI4WorkplaceSafety је аутоматизација детекције и праћења претходних повреда на раду употребом алгоритама вештачке интелигенције. У фокусу овог пројекта биће радни задатак транспорта терета ручним колицима, који је изабран као репрезентативан јер у пракси често доводи до повреда код радника и заступљен је у свим областима индустрије. Аутоматизација детектовања узрочника повреда довешће до редуковања напора и трошкова менаџмента безбедности на раду и здравственог система, а извештавање ће бити објективније. Осим у производном сектору (у којем ради већина запослених у Србији), резултати пројекта могли би да нађу примену и у ергономији, спорту, здравству итд.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Aутоматизација детекције узрочника и праћење претходних повреда на раду употребом алгоритама вештачке интелигенције.

МЕТОДОЛОГИЈА: Низ сукцесивних модула у којима ће бити развијани и коришћени различити алгоритми за детекцију, проверу и дубоко учење.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Развојем алгоритама вештачке интелигенције биће омогућена практична примена концепата физичке ергономије и неуроергономије за побољшање безбедности и здравља на раду.

Илустрација: Никола Кораћ