ATLAS

Назив пројекта: ТЕОРИЈСКИ ТЕМЕЉИ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ ЗА НАПРЕДНО ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКО МОДЕЛИРАЊЕ ПОДАТАКА И ПРОЦЕСА

Акроним: ATLAS

Руководилац пројекта: Др Ендре Пап, редовни професор, Универзитет Сингидунум

Научноистраживачке организације: Универзитет Сингидунум; Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду

Пројекат ATLAS бави се развојем теоријских метода вештачке интелигенције, као и применом вештачке интелигенције и рачунарске симулације кроз платформу која је намењена истраживању понашања сложених геопросторних система променљивих у времену. Један од задатака пројекта је и креирање нових теоријских основа вештачке интелигенције у оквиру софт компјутинга, оператора агрегација, неадитивних мера и интеграла.

За потребе евалуације иновираних метода биће спроведено пилот-истраживање глобалног квалитета ваздуха како би се продубило разумевање фактора животне средине који утичу нивое загађујућих супстанци, као и предвиђање њиховог понашања под одређеним околностима. На основу добијених података ATLAS ће обезбедити основу за препоруке мера које надлежне организације и/или појединци треба да предузму да би се предупредило или смањило штетно дејство загађења ваздуха на животну средину и здравље људи.

Резултати овог пројекта обезбедиће полазне предуслове за научно засновано и компетентно одлучивање о мерама за очување животне средине у Србији и свету, али и о мерама које појединци треба да предузимају у циљу заштите сопственог здравља у актуелним условима. Такође, за Србију ће пројекат ATLAS бити значајан због доприноса развоју истраживачких капацитета у области вештачке интелигенције и њене примене.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Oбезбедити основу за препоруке мера које треба предузети да би се смањило штетно дејство загађења ваздуха на животну средину и здравље људи.

МЕТОДОЛОГИЈА: У реализацији пројекта биће коришћене методе и технике софт компјутинга, оператора агрегације, неадитивних мера и интеграла за резоновање са неодређеним и непотпуним подацима, алгоритми машинског и дубоког учења, семантичко моделовање, ћелијски аутомати и хибридни модели.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Репозиторијум јавно доступних података о квалитету ваздуха, креирање нових теоријских основа вештачке интелигенције, софтверски алати за креирање рачунарских модела и рачунарску симулацију сложених просторно-временских система.

Илустрација: Драгана Кртинић