CoV2Soul.RS

Назив пројекта: НАЦИОНАЛНО ИСТРАЖИВАЊЕ ДУШЕВНОГ ЗДРАВЉА У ВЕЗИ СА ПАНДЕМИЈОМ КОВИД-19: ХИЈЕРАРХИЈСКО МОДЕЛОВАЊЕ ИНДИВИДУАЛНИХ И СОЦИЈЕТАЛНИХ ФАКТОРА

Акроним: CoV2Soul.RS

Руководилац пројекта: Проф. др Иван Јовановић

Научноистраживачке организације: Медицински факултет, Универзитет у Београду; Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Буџет: 153,220.89 ЕУР

Како је пандемија узрокована КОВИД-19 вирусом утицала на душевно здравље становништва у Србији?

На психичко здравље у време пандемисјких криза утичу многи фактори, на пример биолошки фактори (близина извора заразе, тренутно здравствено стање), психолошки фактори (индивидуална психолошка предиспозиција, емоционална трауматизација, тренутно душевно стање), као и социјетални фактори (нпр. параметри развоја и организација здравствене заштите на нивоу општина у којима људи живе, демографија окружења, инфраструктурни аспекти, безбедност и сл.). Пројекат CoV2Soul.RS ће испитати психички статус на узорку од 1300 људи, који ће бити одабрани тако да репрезентују становништво ове земље у целини.

Пројекат ће истражити да ли постоје одређени психијатријски поремећаји који су настали или се развили под утицајем пандемије вируса КОВИД-19, какви су симптоми ових поремећаја, какав је квалитет живота испитаника. Кроз истраживање ће се анализирати како фактори као што су личне диспозиције испитаника, али и стање развоја и функционисање средине у којој живе, утичу на душевно здравље и квалитет живота становника у Србији.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Методично и систематично испитивање пост-пандемијско стање и учесталост психијатријских поремећаја код становништва Србије.

МЕТОДОЛОГИЈА: Уз помоћ савремених математичко-статистичких метода и модела, истражити како независне варијабле – карактеристике личних диспозиција, различити параметри развоја и функционисање општина у којима испитаници живе -утичу на душевно здравље и квалитет живота становништва у Србији.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Систематична анализа учесталости психијатријских поремећаја на националном нивоу која до сада није рађена у Србији. Нова сазнања о душевном здрављу становништва, утицаја различитих фактора личности и средине на ментално здравље и добијање података који ће значити за разумевање душевног здравља и упоређивање са другим државама.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Интернет презентација пројекта: На следећем ЛИНКУ.

Линкови ка друштвеним мрежама пројекта:

Twitter налог: На следећем ЛИНКУ.