HUMANE

Назив пројекта: АКТИВАЦИЈА АЗОТ-ОКСИД СИНТАЗЕ НАКОН ТРЕТМАНА ХИДРОКСИУРЕОМ У ЕРИТОИДНИМ ПРОГЕНИТОРИМА

Акроним: HUMANE

Руководилац пројекта: Др Милица Тошић

Научноистраживачке организације: Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду

Буџет: 116.041,26 ЕУР

Хидроксиуреа (HU) је хемотерапеутски агенс који инхибира рибонуклеотид редуктазу, ензим који претвара рибонуклеотиде у дезоксинуклеотиде, и тако блокира синтезу и исправку ДНК молекула изазивајући ћелијску смрт. Због овог својства, HU се користи за третман мијелопролиферативних неоплазми, хроничне мијелоидне леукемије, меланома, канцера јајника и карцинома главе и врата. Циљ овог истраживања је да се испита да ли NOS (nitric oxide synthase) ензими учествују у модулацији пролиферације ћелија и ћелијској смрти коју изазива HU. Досад је доказано да HU може да повећа експресију ензима који стварају азот-оксид (nitric oxide), тзв. азот-оксид синтазу и активира NO-cGMP сигнални пут у ендотелним ћелијама. Ови подаци указују на чињеницу да HU своје дејство испољава путем активације NOS ензима, али то досад није довољно истражено.

Експерименталним радом добиће се одговори на три питања. Прво, да ли хидроксиуреа доводи до активације NOS ензима путем директне интеракције или индиректно? Затим, да ли инхибиција или смањена протеинска експресија NOS ензима може барем делимично да умањи ефекат који хидроксиуреа има на пролиферацију и ћелијску смрт (апоптозу) еритролеукемијских ћелија? И напослетку, која је од три изоформе NOS ензима укључена у ове процесе?

Пројекат HUMANE ће, између осталог, знатна средства издвојити за опремање просторија за гајење експерименталних животиња и за успостављање две линије генетички модификованих мишева, што тренутно постоји у мало лабораторија у Србији.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Испитивање укључености ензима азот-оксид синтазе у молекуларни механизам деловања хемотерапеутског агенса хидроксиурее.

МЕТОДОЛОГИЈА: У овој студији биће коришћене примарне еритроидне ћелије миша изоловане из костне сржи, као и хумана еритролеукемијска ћелијска линија. Испитаћемо како третман тих ћелија са HU утиче на ниво експресије 3 изоформе NOS ензима, као и како то утиче на њихову активацију и продукцију азот-оксида.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Овај пројекат ће расветлити улогу три изоформе NOS ензима у молекуларном механизму деловања HU. Очекује се да NOS инхибиција и модулација генске експресије ублаже ефекте које HU има на пролиферацију и ћелијску смрт туморских ћелија, као и примарних еритроидних прогенитора миша.