IN-DEPTH

Назив пројекта: ЕВОЛУТИВНИ УВИД У МОЛЕКУЛАРНИ ДИВЕРЗИТЕТ ПРЕТЕЋИХ ПАТОГЕНА У СРБИЈИ: ФИЛОГЕНЕТСКИ ПРИСТУП

Акроним: IN-DEPTH

Руководилац пројекта: Др Ирена Аранђеловић

Научноистраживачке организације: Медицински факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 189.867,80 ЕУР

Пројекат се бави истраживањем претећих патогена, узрочника инфективних болести чија је учесталост појављивања у порасту као резултат појаве патогена у новој популацији домаћина или дугорочних промена у њиховој епидемиологији. Пројектни тим проучаваће брзо еволуирајуће РНК вирусе из слепих мишева, пацова густо насељених градских подручја и комараца, као и болничке изолате бактерија резистентних на антибиотике на територији Србије. Ови патогени препознати су као глобална претња јавном здрављу због велике способности да изазову болести код људи, ограничених терапијских могућности и пораста учесталости трансмисије. Осим тога, њихова генетичка разноврсност као ни детаљи о њиховој еволуцији, у нашој земљи још нису довољно познати.

Резултати пројекта IN-DEPTH мотивисаће увођење савремених техника секвенцирања и биоинформатичких анализа у програме националне стратегије надзора над претећим инфективним болестима. Пројектни тим ће добити одговор на питање у ком обиму су климатске промене утицале на еволуцију зоонотских РНК вируса у Србији, и проценити њихову даљу еволутивну динамику. Посебан значај имаће анализа динамике и обима трансмисије вируса Западног Нила код комараца, с обзиром на то да је Србија земља са највећим бројем случајева инфекције овим вирусом у централној/јужној Европи. Компарација молекуларних података о локално присутним претећим патогенима са молекуларним подацима о патогенима из других подручја нашег региона и света, пружиће истраживачима могућност да сагледају њихову еволуцију у ширем контексту.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Откривање молекуларног диверзитета и еволутивних карактеристика брзо еволуирајућих зоонотских РНК вируса и мултирезистентних бактерија као претећих патогена у Србији, са анализом корелације молекуларних података о патогенима и епидемиолошких, клиничких фактора и фактора окружења савременим биоинформатичким приступом.

МЕТОДОЛОГИЈА: Специфичне генске секвенце вируса Западног Нила, вируса усуту, хантавируса, парамиксовируса и карбапенем-резистентних сојева бактерија Acinetobacter baumannii и Pseudomonas aeruginosa сакупљених у периоду 2017–2022. биће умножене применом PCR технике, након чега ће истраживачи PCR продукте секвенцирати применом Сангер методе.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Резултати овог пројекта пружиће увид у филогенетске карактеристике патогена од највећег националног, али и глобалног значаја. Ови резултати послужиће као основа за унапређење надзора над инфективним агенсима у Србији, што ће омогућити формулисање и имплементацију циљаних мера у оквиру контроле инфекција.