MaKiPol

Назив пројекта: МАТЕМАТИЧКЕ МЕТОДЕ У КИНЕТИЧКОЈ ТЕОРИЈИ МЕШАВИНА ВИШЕАТОМСКИХ ГАСОВА: МОДЕЛИРАЊЕ, АНАЛИЗА И СИМУЛАЦИЈЕ

Акроним: MaKiPol

Руководилац пројекта: Др Милана Чолић

Научноистраживачке организације: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду; Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Буџет: 52.537,96 ЕУР

Пројекат MaKiPol истражује природне физичке феномене и појаве који се јављају у гасовитим срединама коришћењем нових математичких модела. Посебно су посвећени проучавању феномена у неравнотежним процесима за које су постојећи класични модели механике флуида неадекватни. Типични примери оваквих процеса представљају улазак свемирских објеката у Земљину атмосферу или струјање флуида у микро и нано каналима који су део система хлађења уређаја у ИТ индустрији. Кинетички модели су поуздани и код истраживања формирања мишљења у социологији, утицаја медија на друштвена кретања и понашања пешака у критичним ситуацијама у саобраћају.

Чланови тима досад су истраживали појединачне проблеме у оквиру области вишеатомских гасова и гасних мешавина. Имајући у виду да је ригорозна математичка теорија развијена само у најједноставнијем случају једноатомских и једнокомпонентних гасова, истраживачи ће покушати да ову теорију успоставе и у случају вишеатомских гасова. Резултати пројекта значајно ће утицати на даљи развитак ове области истраживања, а очекује се и формирање нових истраживачких група на међународном нивоу.

Учесници пројекта објавили су низ научних радова у престижним међународним часописима из области математичке анализе, кинетичке теорије гасова и механике флуида, а у наредном периоду планирају да резултате истраживања повежу са другим сродним областима, као и да афирмишу, развијају и промовишу научноистраживачки рад у Србији.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Креирање система Болцманових једначина који описује мешавине вишеатомских гасова, и успостављање теорије егзистенције и јединствености његовог решења у просторно хомогеном случају. Креирање и анализа макроскопског модела, полазећи од кинетичког модела, као и нумеричка потврда његове валидности.

МЕТОДОЛОГИЈА: Користиће се математичке аналитичке методе како би се дошло до новог математичког модела, као и нумеричке методе како би се тестирао добијени макроскопски модел. Нови математички модел и његова анализа довешће до објашњења занимљивих физичких феномена.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Креирање кинетичког модела за мешавине вишеатомских гасова, који ће имати адекватну математичку потпору и јасне инжењерске примене. Очекује се и да нумеричке симулације покажу слагање модела са доступним експерименталним подацима чиме би се потврдила његова валидност.