О нама

Нови корак за српску науку

Финансирање пројеката спроводи се на начин који обезбеђује конкурентност и квалитет резултата, ефикасност примене истраживања, отвореност и доступност резултата програма и пројеката. Програми подржавају развој научних кадрова, интеграцију са међународним научним и технолошким пројектима и сарадњу са научном дијаспором и привредним сектором. Поред тога, програмима је уређено питање својинских права на резултатима истраживања, заштита интелектуалне својине и ауторских права, као и заштита података.
Млади истраживачи / Укупан број истраживача 21.4%
Жене у науци / Укупан број истраживача 50.6%
Радови у часописима / Укупан број референци у 2018. 36.8%

Фонд за науку Републике Србије је државна организација која пружа подршку научно-истраживачкој делатности. Основан је у марту 2019. године са циљем обезбеђивања услова за континуирани развој научно-истраживачких и развојних активности у Републици Србији, неопходних за напредак друштва заснованог на знању.

Активности се реализују преко научних, технолошких и развојних програма ради постизања стратешких циљева научног и технолошког развоја Републике Србије.

У оквиру програма Фонда, финансирају се пројекти путем јавних позива. Пројектима се обезбеђује висок научни ниво и иновативност резултата, конкурентност на међународном нивоу и релевантност у односу на изазове друштва у целини.

Основна мисија Фонда за науку је да подржи научне, развојне и технолошке пројекте који се заснивају на научној изврсности и квалитету. Од посебног значаја су мултидисциплинарна и интердисциплинарна истраживања која омогућавају сарадњу са привредом, другим научно-истраживачким установама и међународним партнерима у циљу решавања тема које су од значаја за читаво друштво.

Рад Фонда за науку подстиче развој талентованих и креативних младих истраживача и њихово укључивање у научно-истраживачке пројекте, сарадњу са привредом и међународним партнерима.

Фонд за науку делује аутономно, ефикасно, транспарентно и непристрасно.

Данашњи изазови и потребе руше традиционалне границе научних дисциплина. Наука и иновације представљају основни кључ развоја, подстичући економски, друштвени и технолошки напредак.

Визија Фонда за науку је да финансирањем научних, технолошких и развојних истраживања подстакне друштвени, технолошки, културни и економски развој Републике Србије.

Програми и пројекти Фонда за науку формирани су тако да помогну неке од препознатих потреба и изазова савременог српског друштва. Наука и иновације морају водити нашу тежњу ка одрживијем развоју.

 

 

Наука и образовање су основа развоја хуманијег друштва, ефикасније привреде и савремене индустрије.

Фонд за науку ће унети многе новине у досадашњи процес финансирања научних пројеката, уз здраву компетитивност и конкуренцију засновану на научним резултатима, као и могућностима примене, не само у привреди, него и свакодневном животу и раду.

Квалитет, транспарентност, непристрасност, ефикасност и брзина ће бити императив у раду. Основни циљеви Фонда за науку ће бити не само успешна имплементација пројеката и научни резултати, већ и развијање људских ресурса, подршка сарадњи и партнерствима, као и успешна примена и промоција резултата.