RatioCAT

Назив пројекта: РАЦИОНАЛНИ ДИЗАЈН МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИХ ЕЛЕКТРОДА ЗА ЕФИКАСНУ ЕЛЕКТРОКАТАЛИТИЧКУ ПРОИЗВОДЊУ ВОДОНИКА

Акроним: RatioCAT

Руководилац пројекта: Др Игор Пашти

Научноистраживачке организације: Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду; Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

Буџет: 94.886,10 ЕУР

Један од највећих проблема савременог човека јесте незасита потреба за енергијом. Гледајући у будућност, процеси конверзије енергије морају да буду одрживи. Водоник се сматра горивом будућности, а електролиза воде је један од начина задобијање изузетно чистог водоника. Међутим, најбољи катализатори припадају групи платинских метала, а у пракси се користе јефтинији метали, као што је никл, који су мање ефикасни.

Због тога је електролиза воде релативно скуп процес. Пројекат RatioCAT покушава да допринесе решењу овог проблема кроз развој изузетно активних неплатинских катализатора за производњу водоника који могу да се комбинују са соларним ћелијама, чинећи производњу водоника одрживом и економски исплативом.

С обзиром на глобални значај одрживе конверзије енергије циљеви овог пројекта превазилазе границе Србије. Истраживачи се надају и да ће остварити сарадњу са партнерима из привредног сектора који ће бити заинтересовани за катализаторе који се развијају у оквиру пројекта. Због тога су њихови планови усмерени на јачање примењеног дела истраживања, повезивање са привредом и имплементацију резултата у комерцијалне сврхе, али и ка аплицирању за велике међународне пројекте и интернационализацији истраживања која развијају.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Дизајн нове класе неплатинских катализатора за реакцију издвајања водоника. Доказ концепта нове генерације катализатора базираних на оптимизацији процеса на фазним границама.

МЕТОДОЛОГИЈА: За разлику од стандардног експерименталног приступа покушаја и грешке, користиће се рационални компјутациони дизајн за идентификацију потенцијалних кандидата за нове катализаторе, који ће потом бити синтетисани и експериментално тестирани.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Потпуно оптимизован електрокатализатор, који је активнији и јефтинији од тренутно коришћених материјала. Такође, сама методологија, као и ново теоријско знање, биће значајни резултати које је могуће применити и на друге, комплексније електрокаталитичке процесе.