REWARDING

Назив пројекта: REmote WAter quality monitoRing anD IntelliGence

Акроним: REWARDING

Руководилац пројекта: Др Дејан Вукобратовић

Научноистраживачке организације: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду; Истраживачко-развојни институт за вештачку интелигенцију Србије, Нови Сад

Буџет: 183.012,57 ЕУР

Квалитет вода у речним токовима је кључан за околину, биодиверзитет и здравље човека, због чега су неопходни сталан надзор и адекватне и правовремене мере контроле и заштите њиховог квалитета. Како би се унапредио процес одлучивања и побољшало здравље река, пројекат REWARDING фокусиран је на дизајн, имплементацију, поставку и демонстрацију пилот-система за прикупљање и аналитику података о квалитету вода у воденим токовима, са акцентом на ток Дунава.

Кључни новитети које доноси пројекат REWARDING је могућност прикупљања података и праћења кључних индикатора квалитета воде у реалном времену са било које локације и било када. Ово ће бити остварено поставком мобилних сензорских платформи на паметне плутајуће бове, које преносе податке са бова директно преко мобилне мреже ка удаљеним серверима употребом модерних Internet of Things (IoT) технологија великог домета као што су LoRa или NarrowBand-IoT (NB-IoT).

Постојећи системи за праћење квалитета површинских вода у Србији тренутно не пружају потпуну слику о загађујућим материјама и загађивачима на целокупном току река, посебно на еколошким „црним тачкама“. Примена алата развијених у оквиру пројекта ће утицати на подизање свести о загађењу површинских вода у Србији и омогућити успостављање одрживог система заштите животне средине и укључивања политике животне средине у остале секторе.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Смањење загађења површинских вода у Републици Србији и унапређење процеса доношења одлука у домену животне средине применом система за праћење, предвиђање и упозоравање у вези са квалитетом воде, који је развијен применом IoT технологија и вештачке интелигенције.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Развијен систем за лако мобилно мерење кључних параметара квалитета воде и креирање скупа података који садржи мерења веће просторне и временске резолуције у односу на тренутно доступне податке. Нови модели квалитета воде који укључују и предвиђање кључних параметара, детекцију аномалија и алармирање корисника система.

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ: Планира се сарадње са компанијама које развијају и реализују техничка решења базирана на IoT технологијама, произвођачима специфичних сензора, произвођачима дронова и паметних бова, организацијама и привредним субјектима који се баве туризмом у приобаљу Дунава и других река и језера у Србији.