TreeVita

Назив пројекта: РАЗУМЕВАЊЕ ГУБИТКА ВИТАЛНОСТИ ХРАСТА ЛУЖЊАКА КОРИШЋЕЊЕМ СТАБИЛНИХ ИЗОТОПА УГЉЕНИКА (Δ13C), ИНДЕКСА СУШЕ, САТЕЛИТСКИХ ОСМАТРАЊА И РАЗВОЈ СТРАТЕГИЈА ЗА АДАПТАЦИЈУ НА ПРОМЕНЉИВЕ КЛИМАТСКЕ УСЛОВЕ

Акроним: TreeVita

Руководилац пројекта: Др Дејан Стојановић

Научноистраживачке организације: Институт за низијско шумарство и животну средину, Универзитет у Новом Саду

Буџет: 192.666,87 ЕУР

Сушење шума је глобална појава. Климатске промене, нарочито промене температуре и водног режима, препознате су као најзначајнији узрок овог проблема. Лужњак (Quercus robur L.) је једна од економски најзначајнијих врста у шумарству Србије, која је притом и веома осетљива на климатске промене. Разумевање прираста храста лужњака, као и његове генетичке структуре у светлу климатских промена од изузетног је значаја за очување шума у низијским пределима. Такође, неопходно је прилагодити газдовања шумама у циљу опстанка врста дрвећа у измењеним станишним условима.

Практична примена резултата пројекта манифестоваће се кроз креирање упутства за адаптацију газдовања шумама, а нова сазнања о генетичком диверзитету послужиће као алат приликом израде упутства за конзервацију лужњакових генетичких ресурса. Разумевање прилагођавања лужњака на еколошке факторе и њихов генетички диверзитет – односно разумевање пластичности храста у односу на окружење на основу прираста и стабилних изотопа, као и генетичког потенцијала врсте – помоћи ће у његовом очувању и омогућити успешнију адаптацију у измењеним климатским условима. У ту сврху биће оформљена онлајн платформа намењена доносиоцима одлука у шумарству.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Очување шума у низијским пределима у светлу надолазећих климатских промена.

МЕТОДОЛОГИЈА: Прираст стабала, односно ширина годова и однос стабилних изотопа угљеника, користиће се као дендроеколошке мере и биће корелисане са различитим индексима суше и индексима добијеним даљинском детекцијом. Биће анализиран генетички састав шума храста лужњака у Србији помоћу SSR маркера.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Креирање упутства за потребе адаптације газдовања шумама (кроз конзервацију генетичких ресурса и будуће пошумљавање садницама супериорним на новонастале услове).