WARMED

Назив пројекта:РАЗВОЈ NO-ЗАВИСНИХ ПРИСТУПА ЗА ДИРИГОВАНИ БРАУНИНГ БЕЛОГ МАСНОГ ТКИВА. МОЖЕМО ЛИ ЗАГРЕВАЊЕМ/ ХЛАЂЕЊЕМ МАСНОГ ТКИВА САВЛАДАТИ МЕТАБОЛИЧКЕ БОЛЕСТИ?

Акроним: WARMED

Руководилац пројекта: Др Александра Јанковић

Научноистраживачке организације: Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду; Биолошки факултет, Универзитет у Београду; Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду; Медицински факултет, Универзитет у Нишу

Буџет: 159.512,67 ЕУР

Један од фасцинантнијих процеса у адипобиологији јесте способност адипоцита (тј. градивних ћелија) мрког масног ткива да – захваљујући присуству декуплујућег протеина 1 – енергију сагоревања глукозе и масних киселина могу ослобађати као топлоту, уместо да је само користе за синтезу аденозин трифосфата (АТП). Међутим, новије студије указују да и адипоцити белог масног ткива имају тај капацитет. Ово фантастично откриће покренуло је биомедицинска истраживања промене фенотипа белог у мрко масно ткиво, тзв. browning, што би требало да представља основ за развој нових стратегија у превенцији и терапији поремећаја прекомерне телесне масе.

Како би имплементирали browning у медицину, истраживачи ће анализирати молекулске механизме и успоставиће фармаколошке приступе који ће омогућити тај подухват. Циљ пројектног тима је да селектованим фармаколошким стратегијама (ре)програмира доступне ћелије белог масног ткива, како би ћелијска трансплантациона терапија гојазности и придружених метаболичких болести била могућа.

Поред ове иновативне терапије, која је значајна не само за Србију већ и за свет, WARMED ће поставити и темеље за унапређење редокс-фармакологије. Истраживачи сматрају да ће премостити јаз који на националном нивоу постоји између основних истраживања, иновација и трансфера технологија и на тај начин обезбедити дефинисање нових методолошких протокола. Резултати истраживања требало би да допринесу отварању велике јавне дебате о правилној исхрани и „функционалној храни“ код људи са гојазношћу и дијабетесом, али и о побољшањима националних смерница о здравој исхрани.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Испитивање молекулске основе регулације индукције/ инхибиције белог масног ткива и успостављање фармаколошких приступа који би били од значаја не само у превенцији, већ и у терапији гојазности и са њом асоцираних метаболичких обољења.

МЕТОДОЛОГИЈА: Пројекат је конципиран са идејом да се тестирају фармаколошки приступи имолекулске основе модулирања сигналног пута азот-оксида (NO), за који је показано да има важну улогу у ремоделирању масног ткива, укључујући и browning. Да би испитали улогу NO у browning-у, истраживачи ће успоставити нове експерименталне моделе.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Преглед упоредивих ефеката фармаколошких модулатора NO на browning белог масног ткива, процена терапијског потенцијала специфичних миметика супероксид дисмутаза у терапији дијабетеса кроз NO-дириговани browning и прелиминарну листу клинички значајних биомаркера browning-а у туморогенези.