WasteWaterForce

Назив пројекта: ПОБОЉШАЊЕ ТРЕТМАНА ОТПАДНИХ ВОДА – УНАПРЕЂЕНИ ПРОЦЕСИ КОРИШЋЕЊЕМ ЗЕЛЕНИХ И ИСПЛАТИВИХ МАТЕРИЈАЛА

Акроним: WasteWaterForce

Руководилац пројекта: Др Ђурђа Керкез

Научноистраживачке организације: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Буџет: 165.254,49 ЕУР

Република Србија каска за европским земљама по питању уређености сектора вода. Поред велике продукције отпадних вода, само 16% популације прикључено је на третман комуналних отпадних вода, а више од 50% индустријских постројења не третира адекватно своје отпадне воде. Недостатак одговарајућег пречишћавања ових вода може се превазићи применом савремених технологија и иновативних решења. Једно такво еколошки одрживо решење јесте и пројекат WasteWaterForce.

Инспирисан зеленим концептом, овај пројекат има циљ да побољша третман отпадних вода употребом алтернативних и еколошки прихватљивих материјала нове генерације. Истраживачи ће најпре испитати одабране материјале, а затим ће их и применити у одређеним процесима третмана отпадних вода, ослањајући се на обновљиве изворе енергије. Како је овај пројекат по својој природи мултидисциплинаран, поред експерименталног рада омогућиће и развој хаба, стварајући тиме нишу за нове идеје, дизајнерска решења и подстицање сарадње између академске заједнице, пословног сектора и шире заједнице.

Унапређење ове области, уз интеграцију зелених одрживих технологија, омогућиће нашој земљи да реши одређене еколошке проблеме, али и да се приближи концепту зелене економије и одржи корак са светским трендовима. Пројекат WasteWaterForce објединићевезу загађивач-материјал/катализатор-третман-ефикасност, указати на могућа решења за специфичне услове на локалном нивоу као и на могућност употребе соларне енергије у параболичном концентришућем реактору, који тек почиње да се користи у сврху третмана отпадних вода.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Истраживање и развој напредних третмана отпадних вода уз коришћење алтернативних и еколошки прихватљивих материјала нове генерације и интегрисање знања у овој области.

МЕТОДОЛОГИЈА: Пројекат се састоји од неколико кључних тачака: синтезе и карактеризације одабраних материјала, њихове примене у одабраним процесима третмана отпадних вода, са нагласком на оне који користе обновљиве изворе енергије.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Синтетисани и окарактерисани „зелени“ материјали са дефинисаним оптималним условима за коришћење у третману отпадних вода.