Програм ИДЕНТИТЕТИ

Програм ИДЕНТИТЕТИ намењен је развоју научних истраживања из области друштвено – хуманистичких наука.

Програм је од јавног интереса за Републику Србију, а планира се и реализује у складу са Законом и сагласно другим прописима из области научностраживачке и иновационе делатности.

Циљеви Програма су: подстицање изврсности и релевантности научних истраживања у Србији у области друштвено-хуманистичких наука; афирмација значаја друштвено-хуманистичких наука за образовање и друштво у целини; унапређење међународне видљивости и сарадње у предметном домену науке.

Предмет Програма могу бити теоријске и емпиријске систематизације научних сазнања неопходних за (ре) дефинисање садржаја, форми и детерминанти идентитета, значај друштвених и културних идентитета за креирање јавних политика и доношење државних одлука Републике Србије.

Програм је усклађен са циљевима реализације научноистраживачке делатности, у смислу стварања нових знања ради подстицања друштвеног, културног, уметничког и економског развоја, са циљем очувања и афирмације националног идентитета као дела цивилизацијске баштине (Члан 8. Закона о науци и истраживањима) и са фокусом истраживања на друштвене изазове и приоритете (Посебан циљ 4. Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије 2021-2025).

Укупан буџет одобрених пројеката: 2.000.000,00 евра

Максималан буџет по пројекту: до 150.000 евра

Трајање пројеката: 24 месеци

Јавни позив за Програм ИДЕНТИТЕТИ отворен је 14. марта 2022. године, а затворен 20. маја 2022. године.

Коначна ранг листа пројеката који су одобрени за финансирање се налази на следећем ЛИНКУ.

Анализа пролазности НИО по фазама налази се на следећем ЛИНКУ.

Анализа пролазности по фазама налази се на следећем ЛИНКУ.

СТАТУС ПРОГРАМА: У току је реализација 16 пројеката који се финансирају у оквиру овог програма.

Средства за финансирање програма обезбеђeна су из буџета Републике Србије (Министарство науке, технолошког развоја и иновација).