Акта Фонда

Акта

Акт о процедурама за припрему Програма и селекцију предлога пројеката

Акт о процедурама за избор чланова стручних тела и рецензената

Програми Фонда за науку – Висина накнаде истраживача

Финансијски план Фонда за науку за 2021. годину

Финансијски извештај Фонда за науку за 2021. годину

Финансијски план Фонда за науку за 2022. годину

Финансијски план Фонда за науку за 2022. годину – измена број 1

Приручник – Етика научноистраживачког рада

Оквирни план за управљање заштитом животне средине и социјалним  утицајем

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке

Фонд за науку Републике Србије спроводи јавне набавке применом процедура прописаних чл. 11. и 27. Закона о јавним набавкама. Годишњи план јавних набавки се доноси на начин прописан чланом 88. Закона о јавним набавкама.

План Јавних набавки Фонда за науку за 2022. годину

План Јавних набавки Фонда за науку за 2022. годину – измена број 1

План Јавних набавки Фонда за науку за 2022. годину – измена број 2

Информатор о раду Фонда за науку Републике Србије

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Фонду за науку Републике Србије