Акта Фонда

Акта

Акт о процедурама за припрему Програма и селекцију предлога пројеката

Акт о процедурама за избор чланова стручних тела и рецензената

Програми Фонда за науку – Висина накнаде истраживача

Финансијски план Фонда за науку за 2021. годину

Финансијски извештај Фонда за науку за 2021. годину

Финансијски план Фонда за науку за 2022. годину

Финансијски план Фонда за науку за 2022. годину – измена број 1

Финансијски план Фонда за науку за 2022. годину – измена број 2

Финансијски извештај Фонда за науку за 2022. годину

Финансијски план Фонда за науку за 2023. годину

Финансијски план Фонда за науку за 2023. годину – измена број 1

Финансијски план Фонда за науку за 2023. годину – измена број 2

Финансијски план Фонда за науку за 2024. годину

Приручник – Етика научноистраживачког рада

Оквирни план за управљање заштитом животне средине и социјалним  утицајем

План ангажовања заинтересованих страна

План обавеза у области заштите животне средине и социјалних утицаја

Формулар за подношење жалби за запослене у ЈУП-у и сараднике на Пројекту SAIGE

Жалбени механизам за запослене и ангажоване спољне сараднике на Пројекту SAIGE

Механизам за решавање жалби на Пројекту SAIGE

Жалбени механизам – Пројекат SAIGE

Формулар за жалбе – Фонд за науку РС

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке

Фонд за науку Републике Србије спроводи јавне набавке применом процедура прописаних чл. 11. и 27. Закона о јавним набавкама. Годишњи план јавних набавки се доноси на начин прописан чланом 88. Закона о јавним набавкама.

План Јавних набавки Фонда за науку за 2022. годину

План Јавних набавки Фонда за науку за 2022. годину – измена број 1

План Јавних набавки Фонда за науку за 2022. годину – измена број 2

План Јавних набавки Фонда за науку за 2023. годину

Информатор о раду Фонда за науку Републике Србије

Корисници средстава на програмима Фонда за науку Републике Србије (Јул 2020 – Јул 2023)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Фонду за науку Републике Србије